Monday, May 15, 2017

కుండ లేకపోతే బాహుబలి సినిమానే లేదు !

కుండ

కడవ

భాండం

ఇవన్నీ ఒకేదానికి పేళ్ళు

కుండ తయారు కావాలంటే ఒక నేర్పరి కావాలె

ఆయన నేర్పరితనం కావాలె

ఆయనే కుమ్మరి

ఆయన తయారు చేసే కుండలు రకరకాలు

వంట చెయ్యటానికి ఉపయోగించే కుండలు

నీళ్లు పట్టిపెట్టుకోటానికి ఉపయోగపడే కుండలు

అట్లా ఎన్నో రకాలు

కుండలో వండిన అన్నానికి సాటి ఈ ప్రపంచకంలోనే లేదు

వేసంకాలంలో కుండనీళ్ళను మించిన చల్లనీరు దొరకటమ్ అసంభవం

ఆవిరి మీద దసిలికాయలను ఉడకపెట్టాలంటే కుండ తర్వాతే ఏదైనా

పెళ్ళిళ్లలో వాడేవీ కుండలే

అట్లా ఎన్నో ఉపయోగాలు, అనుభూతులు, రుచులు ఆ కుండ సొంతం

వంట చేసాక కడకుండా వదిలేసినదానికి అంటుకుండ అని పేరు

దాన్లో అడుక్కు మిగిలిన అన్నాన్ని తరవాణిలో ఉపయోగించేవారు

పెళ్ళిలో వాడే కుండలకు నాగవల్లి కుండలని పేరు

అందంగా చేతపని ఉండే ఆ కుండలకు అయిరేని కుండలు అని పేరు కూడా

సామెతల్లో కూడా కుండలకు చోటున్నది

ఓటికుండకు మోతెక్కువ

ఉరుము ఉరిమి మంగలం మీద పడ్డట్టు

మంగలం అంటే ఓటికుండ, చట్టి

ఇంకా చాలా ఉన్నవి కుండ సామెతలు

వ్యావహారికంలో కూడా వ్యవస్థాపితమైపోయింది

తాగటానికి ఒక బోలైనా లేదంటాడొకాయన

ఇప్పుడే బోలెడు అన్నం తిన్నా అంటాడొకాయన

బోలె అంటే పగిలిన పెద్ద కుండ ముక్క

మానవ పుర్రె సైజులో ఉండే కుండబొచ్చె

దీన్నే ఇంగ్లీషులో Bowl అంటారు

ఉట్టిలోకెక్కె కుండల ఉపయోగాలు చెప్పనక్కరలా

కుండలతో తంపులకు సంబంధం ఉన్నది

వేసంకాలంలో నీళ్ళు పట్టుకునేప్పుడు అమ్మలక్కలు తంపులు పాతకాలంలో కుండలతోనే

ఇప్పుడు బిందెలతో కొట్టుకుంటున్నారు కాని అప్పుడు ఎన్నో కుండలు పగిలిపోయేవి

కుమ్మరాయనకు రోజూ ఆనందభైరవే

ఆయన తన ఆధారకుండం తయారుగా ఉంచుకునేవాడట

ఆధార కుండం అంటే కుండలు అవీ కుదురుగా ఉంచే కుదురు

సరే, పోట్లాటలకు వచ్చేస్తే - అట్లా పగిలిపోయే విధంగా కొట్టుకునే దుర్మార్గులను బోలెవాళ్ళు అనటం కద్దు

ఇంకా వాడుకలలో అహికుండల న్యాయం అని ఒక వాడుక

చుట్టలా చుట్టేసుకునే స్వభావం కల మనిషి కుండలా ప్రవర్తిస్తాడని న్యాయం

సరే మనిషి మాట వచ్చింది కాబట్టి ఒక రెండు ముక్కలు చెప్పుకొని ముగించుకుందాం

మనిషి దేహం ఎట్లాటిదో బ్రహ్మాండం కూడా అట్లాటిదే

మనిషి దేహం కుండతో పోల్చినపుడు బ్రహ్మాండమూ కుండలాటిదే

ఆ కుండకే భాండమని పేరు

బ్రహ్మాండం భాండమే

భాండమే బ్రహ్మాండం

ఆ భాండాన్ని తయారు చేసేదెవ్వరు

మనిషికి అమ్మ, నాన్న కుమరులు

బ్రహ్మాండానికి బ్రహ్మదేవుడు కుమ్మరి

మనిషి పోయినాడు

శవసంస్కారం జరుగును

అపుడు కుండ పగలగొట్టే ఆచారం ఒకటి ఉండును

అది ఎందుకు వచ్చినదొ తెలుసునా?

అది ఎట్లా వచ్చినదో తెలుసునా ?

దేహం కుండలాటిదని పైన చెప్పుకున్నాంగా

మరి దేహం విడవటమంటే కుండ పగిలినట్టే

ఆ కుండ పగలగొట్టే ఆచారం అలా వచ్చింది

ఆ భాండ బ్రహ్మాండ రహస్యం అదీ

పెద్దవారు పిచ్చివారై పెట్టలేదోయ్ అట్లాటివి

అందువలన ఓ మనిషీ నీ సంప్రదాయాన్ని గౌరవించుకో

నీ పెద్దవారిని నెత్తిన పెట్టుకో

తా.క - ముగించేముందు సరదాగా ఒకటి రెండు సినిమా మాటలు చెప్పుకుని -

1) అట్లాటి కుండ ఒకటి అమ్మాయి చేతిలో పగిలిపోవటం చూసి బాహుబలి కుండలు పగలకుండా తాటిచెట్లను ఒంచేసినాడు. అది చాలా కీలకమైన ఘట్టం. ఆ తర్వాత ఆ తాటిచెట్లే పట్టుకుని ఊగి, మాహిష్మతిని జయించినాడు. ఘటం (కుండ) ఆ సినిమాకు చాలా కీలకమైపోయింది

2) రాఘవేంద్దర్రావు సినిమాలో కుండలు ఎందరొ యవ్వనవతుల యవ్వనాన్ని కుర్రోళ్ళ గుండెల్లో పేలాలుగా పండించినాయ్. కుండలను తన డైరెక్షనులో బాగా పిసికాడాయన


3) కుండ లాటి గుండున్న కట్టప్ప లేకపోతే బాహుబలి చచ్చిపొయ్యేవాడు కాదు

అలా ఇంకా ఎన్నో చెప్పుకోవచ్చు

No comments:

Post a Comment