Saturday, August 22, 2015

బాహుబలి - కీరవాణి అదరగొట్టిన పీసులు

అయ్యా బాహుబలి మొదటి భాగంలో (Pre Interval) కీరవాణి అదరగొట్టిన పీసులు, నాకు నచ్చినవేలే...

1. బాహుబలి - ద బిగినింగ్ అని వచ్చేచోట
2. ఓ ఓ అంటూ జీవనది పాట మొదలయ్యేప్పుడు
3. జీవనది అంటూ అయిపోయేచోట జలపాతపు హోరు
4. శివగామి చెట్టుకొమ్మ పట్టుకొని నిల్చున్నప్పుడు
5. శివగామి పరమేశ్వరా అని కేకపెట్టినప్పుడు
6. శివగామి తల నీటిలోకి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు
7. శివుడు సూర్యోదయంలో వెలిగిపోతున్నప్పుడు
8. శివుడు పెద్దవాడవుతుండగా కొంద మీద కూర్చొని పైకి జంపు చేసేచోట
9. శివుడు చేతిలో మొదటిసారి చెట్టుకొమ్మ పట్టుతప్పేవేళ
10. శివుడు శివలింగం భుజాన పట్టి నీళ్ళల్లో అడుగేసేప్పుడు
11. అవంతిక ధీవరా అంటూ పిలిచినప్పుడు చెట్టుకొమ్మ అందేసుకున్న శివుడు జంపు చేస్తున్నప్పుడు
12. శివుడు ఊడల్లో వేళ్లాడి మళ్ళీ పైకి వెళ్లేప్పుడు శిఖర కఠోర అని వచ్చే లైను దగ్గర
13. శివుడి విల్లునుంచి బాణం చెట్టులో దిగబడేవేళ
14. అవంతిక ఎంట్రీ ఇన్ ద ఫారెష్ట్
15. అవంతిక కాశీ అని అరిచేచోట
16. కట్టప్ప ఎంట్రీలో నిలబడుకొనున్నప్పుడు అస్లం ఖాన్ ఎంట్రీ దగ్గర
17. అస్లంఖాన్ నిప్పులు కట్టప్ప డాలు మీదకు విసిరినప్పుడు
18. కట్టప్ప కత్తిని చీల్చేసేప్పుడు, ఆ తర్వాత పది సెకన్లు
19. రానా ఎంట్రీ - బోనాల్లో మహిష మ్యూజిక్కు
20. రానా మహిషాన్ని ఆపుతున్నప్పుడు
21. రానా మహిషపు తలమీద పిడిగుద్దు గుద్దినప్పుడు
22. మంచు జారినప్పుడు, అవలాంచు చూపించేప్పుడు
23. శివుడు మొదటిసారి గుర్రమెక్కి మాహిష్మతి వైపు దుసుకెళుతున్నప్పుడు
24. శివుడు మాహిష్మతిలోకి ఎంట్రీ - రాజ్యమా ఉలికిపడునప్పుడు ప్రభాసు నడక
25. శివుడిని బాహుబలిగా చూపించేప్పుడు
26. శివుడు భల్లాలుడి విగ్రహం పడిపోయేప్పుడు తాడు పట్టుకొన్న దగ్గరినుంచి ఆ పడిపోయిన ఆయనకు తాడు అందించేవరకు

**************************
కీరవాణి అదరగొట్టిన పీసులు ఇంటర్వెల్లు తర్వాత భాగంలో

 1. ·         దొంగలకోటలో ప్రభాస్ పెద్దది, పెద్దది అనే చోట
 2. ·         మనోహరీ పాట
 3. ·         సాకేతుణ్ణి కొండమీంచి దూకి పట్టుకున్నాక రానా కట్టప్పను చూసి తాడు లాగేప్పుడు
 4. ·         కాలకేయ ఆర్మీ ఇంట్రో
 5. ·         పదాతి దళం ఏనుగులతో గుర్రాలతో బయలుదేరినప్పుడు
 6. ·         బాహుబలి అమ్మవారి దగ్గరికొచ్చేప్పుడు
 7. ·         తన రక్తం సమర్పించాక బాహుబలి చెయ్యెత్తి నుంచున్నప్పుడు (By the way that guy who holds the sword is the same guy who rescues SivuDu in the water and let Sivagami go.. :) )
 8. ·         కాలకేయ నాయకుడు నీతో కొడుకుని కంటాను అన్నప్పుడు శివగామి చెప్పే డైలాగప్పుడు
 9. ·         శిబహోల్ బాహుబలి అని వడిసెల్లాంటి గుండు రెడీచేసినప్పుడు
 10. ·         ధర్మానికే దారిచూపించిన బాహుబలి లేడని ఏవరన్నారయ్యా అంటూ కట్టప్ప బాహుబలికత్తి గుండుకు తాకించుకునే సీనప్పుడు
 11. ·         పరదాలు కాలబెట్టినప్పుడు ( rAnA was very handsome in that scene, by the way.)
 12. ·         శివుడు పెద్ద పెద్ద అంగలు వేసుకుంటూ పరిగెత్తి దేవసేన వైపు వస్తున్నప్పుడు and the next 30 seconds (This was one of the best clip music wise. Keera excelled here) **
 13. ·         దేవసేనను గుర్రబ్బగ్గీలో పడేసి మొదటిసారి పరుగులెత్తించినప్పుడు
 14. ·         గుర్రబ్బగ్గీ దేవసేన ఎస్కేపు సీనులో, గడ్డీగాదం మంటల్లోంచి బయటకొచ్చేప్పుడు వాడిన మాయాబజారు మ్యూజిక్కు బిట్టు.
 15. ·         భద్రగాడి కత్తి శివుడు ఉత్తచేతుల్తో ముక్కలు చేసినప్పుడు
 16. ·         యువరాజా మిమ్మల్ని కాపాడటం నా ధర్మం అని కట్టప్ప డైలాగు కొట్టేచోట
 17. ·         కట్టప్ప సిద్ధా సీను
 18. ·         భద్రను వేసేసేచోట
 19. ·         వానపడేప్పుడు (keers excelled here too)
 20. ·         కట్టప్ప అనిలా అని అరిచినప్పుడు
 21. ·         కట్టప్ప మోకాళ్ళ మీదకొచ్చేసి జారిపోయేప్పుడు
 22. ·         కట్టప్ప బాహుబలీ అని అరచేచోట (Sathyaraj's expression was fantastic)
 23. ·         శివుడి పాదం పట్టుకున్నప్పుడు కీరవాణి " " అని బిట్టు ఎత్తుకొనేవేళ
 24. ·         శివుడి కాలు నెత్తి మీద పెట్టేసుకున్నాక
 25. ·         శివగామి భల్లాలుడిని ఎత్తుకొని ప్రాకారంలో ఉన్నప్పుడు బాహుబలి అని నామకరణం చేసేప్పుడు (keers exceleed here too)
 26. ·         శివగామి రాజప్రాసాదం ఎంట్రీ (Keers was excellentecious)
 27. ·         శివగామి కట్టప్పని పిలిచి రక్తంతో కడిగెయ్ అన్నప్పుడు
 28. ·         శివగామి కుతంత్రం కాదు రాజతంత్రం అంటూ మార్తాండను వేసేసేప్పుడు
 29. ·         శివగామిని భల్లాదేవుడిదే సింహాసనం అని బిజ్జలదేవుడు చెప్పమన్నప్పుడు ఉత్త కేర్ కేర్లతో అదరహ
 30. ·         ఇది నా మాట నా మాటే శాసనం అని మమతల తల్లి బిట్టు అందుకునేవేళ
 31. ·         మాహిష్మతి వరక్షాత్రకులీ అంటూ మొదలయ్యేచోట
 32. ·         బాహుబలి కట్టప్పను మామా అని పిలిచేచోట (Sathyaraj was fantastic at that instant)
 33. ·         లేచిందా ఖండించే ఖడ్గం - సూపర్
 34. ·         బాహుబలి కన్నుకొట్టేప్పుడు
 35. ·         భల్లాలుడు రాయి బద్దలు కొట్టేప్పుడు
 36. ·         కాలకేయుడి సైన్యమ్మ్మీదకు పరదాలు వేసి మంట పెట్టేప్పుడు (Again keera excelled here)
 37. ·         మహాసేనా ఘాత్ ప్రతీఘాత్ అని కట్టప్ప అరిచేప్పుడు
 38. ·         కాలకేయ సైన్యం మాహిష్మతి సైన్యం ఢీ కొట్టేప్పుడు మోగే కవచాల శబ్దం
 39. ·         త్రిశూల వ్యూహం ప్రారంభ సమయమప్పుడు
 40. ·         బాహుబలి రెండు బల్లేలతో గుర్రమ్మీద పరుగులు పెట్టేప్పుడు
 41. ·         రానా కత్తుల రథం తీసుకొని పొయ్యేప్పుడు
 42. ·         బాహుబలి గుర్రమ్మీంచి దిగి ఒకణ్ణేసేసి మళ్ళీ గుర్రమెక్కేప్పుడు
 43. ·         బాహుబలి సేనా అంటూ వడిసెల సంకేతమిచ్చాక దూసుకుపొయ్యేప్పుడు
 44. ·         బాహుబలి బండోణ్ణి చెట్టుకు శిలువేసేప్పుడు
 45. ·         కాలకేయుల నల్ల జెండా ఎగిరాక బాహు వెనక్కి తిరిగి గుర్రమ్మీద వెళ్ళేప్పుడు
 46. ·         మరణం మరణం అని డైలాగొచ్చేచోట
 47. ·         "వాడితల నరికి అమ్మపాదాల కింద" అంటూ బాహుబలి దైళాగొదిలేచోట
 48. ·         "నాతో వచ్చేదెవరు, నాతో చచ్చేదెవరు, మరణాన్ని దాటి నాతో బతికేదెవరు" అని బాహు, కట్టప్ప నల్లజెండాను నల్లోడితో సహా కింద పడేసేప్పుడు.
 49. ·         తర్వాత బాహు తిరిగి కాలకేయుల మీదకు బయల్దేరేప్పుడు (This was ultimate by keera)
 50. ·         కాలకేయక్స్ అంతా కర్రెలెక్కి నుంచుంటే బాహు గుండుతో బద్దలు కొట్టి గుర్రాన్ని ముందుకు జంపించేప్పుడు (Super Keera)
 51. ·         కాలక్ రానాను థోర్ సుత్తితో దెబ్బేసి వెనక్కి పంగలతో వెనక్కీ పంపించాక రానా రక్తం ఊసి మళ్ళీ ముందుకు దూసుకొచ్చేప్పుడు (Lovely keers)
 52. ·         కాలక్ డెత్తు సినూ అటూ ఇటూ మూణ్ణిముషాలు
 53. ·         దేవుడు చనిపోయాడు అని కట్టప్ప బయటపెట్టేప్పుడు
 54. ·         వెన్నుపోటు మహేంద్రా అని కట్టప్ప నిజం బయటపెట్టేప్పుడు
 55. ·         కట్టప్ప బాహును వేసేసేప్పుడు ఆతర్వాత బంగారు కలల్ని అంటూ వచ్చేచోట కీర్స్ అదరగొట్టేసాడయ్యా

అట్లా రెండో భాగంలో ఇన్నిచోట్ల అదరగొట్టేశాడాయన.

కీరవాణీ అందుకో చప్పట్లశోణి.

1 comment:

 1. Watched it again today, mainly to enjoy the background music. Your post captured most, if not all, of the moments I loved.

  ReplyDelete