Monday, May 11, 2009

తమిళ పటంబుల తై తక్కలాడగ!!

ఆంధ్ర తారల తీరులు

By Sri G.V.Punnaiah

రూపవాణి అనే సినీపత్రిక మీకెవరికన్నా తెలుసో లేదో కానీ, నేను మాత్రం ఇది రెండోసారి వినటం. మొదటిసారి శ్రీనివాస్ పరుచూరి గారి దగ్గర సుమారు ఒక సంవత్సరం క్రితం విన్నట్టు ఉన్నాను.కానీ ఎందుకో అటువైపు దృష్టి పోలేదు.దృష్టా ? ఎందుకు పోలేదు ? ఒక వేళ పోతే మాకేమిటి లాభం? అనే "మా.రీ.చు.డి" ప్రశ్నలు వెయ్యకపోతే సంతోషం.

సరే - దృష్టే అటువైపు పోకుండాపోవటమే కాక అసలు మర్చిపోయాను కూడా.కానీ "నన్ను వదిలి నీవు పోలేవులే, ఇది నిజములే" అని నిన్న సాయంత్రం "రూపవాణి"లో పడ్డాక, దాన్ని అలానే ఎత్తి నోటుబుక్కులో రాసుకున్నానంటూ మేనమామ కాశీభట్ల సత్యనారాయణ ప్రసాద్ దగ్గరనుండి ఒక ఈమెయిలు, ఆ వెంటనే, మా బావ దాన్ని RTSలో టైపించి పంపిన ఈమెయిలు వచ్చాయి. అదండీ ఈ "ఆంధ్ర తారల తీరులు" అనే సరంజామాకి సంచీడు ఉపోద్ఘాతం.

పోతే, (ఎవరా?, చెబుతా అది కూడా చెబుతా) ఈ పున్నయ్య గారు ఎవరొ, వీరి ఇతర రచనలు ఏవన్నా ఉన్నాయో తెలియరాలేదు, ఆ పైన ఈ రూపవాణి పత్రిక సంగతీ సమాచారాలు (సంపుటి, సంచిక, సంవత్సరం - ఇత్యాది అన్న మాట) కూడా తెలియరాలేదు.

నాగయ్యగారిని, కన్నాంబ గారిని ఆడిపోసుకున్నట్టు ఉన్న మన "ఆంధ్ర తారల తీరులు" ఎలాగున్నాయో చదువుకోండి...పాఠ్యం చరిత్రను బట్టి చూస్తే (సంపుటి, సంచిక, సంవత్సరం) చాలా పాతదయ్యే ఉండాలి అని అనిపిస్తోంది..


నేనే రాణిని
నేనే వాణిని
నేనే ప్రొడ్యూసర్
నేనే డైరెక్టర్
నేనే క్రిటిక్కు
నేనే సర్వము
నేనే యనెడు
ఎన్న రాణిగల్
ఎంగ యిరుకుదు ?
బఱ్ఱె తోలుదౌ
"కిఱ్ఱు" పాదుకల
పల్లె జనములే
పట్టిరికమున
కన్నమ్మా!

అల్లసానికవి
అంకసీమన
అల్లార్ముద్దుగ
నాలాపించి -
ముక్కు తిమ్మన
ముద్దు పల్కుల -
ఆది కవీంద్రుల
అమరవాగ్ఝరిచె
హారతు లందిన
తెలుగు భాషనే
తీసికట్టని
ధనమాసించి
తమిళ పటంబుల
తై తక్కలాడగ
తగునా కన్నమ్మా

"ఎన్నసామి?
రొంబ సంబరం"
త్యాగరాజుదా
తమిళవాడుదా?
తెలుగువాడుదా?
తెలియ జెప్పుమీ
అరవలనోట
ఆంధ్రంబుంచిన
అపరాధమయా
నాగ అయ్యరా?

పోతన యందున
పుణ్యమూర్తివై
తెలుగు మాతలౌ
తియ్యనిదుగ్ధము
కంఠమువరకు
గడగడ ద్రావి
తక్కెడ యందున
తమిళ పటంబుల
నొక్కట నన్నిటి
అరవ సాంబరు
ఆరగింపగ
గూడకట్టురా
ముళ్ళనుబోలీ
ఓహో పోతివ
దొంగకృష్ణునిగ?

నొనరగ నునిచీ
పోతన నొక్కెడ
పొలుపుగ నుంచీ
తూయించుమనీ
తులా భారమున
తెలుగు తమిళముల
తీరులు తెలియు.

బంగరు మాలా!
బాగున్నావా?
మాలపిల్లలో
మధుర భాషివై,
మళ్ళీ పెళ్ళిలో
మదనుని రేపి,
బాలనాగు నడ
వాసన్ బందిలొ
అల్లాడెడు నీ
అవస్థగాంచియు
అనదలవోలె
అంగలార్చెడు
ఆంధ్రులమమ్మా.

దేవతయందున
దేదీప్యమ్ముగ
తేజ రిల్లిన
దిట్ట కుమారీ!
"డంకన్" టాండన్
దర్శక బాబులు
దద్దమ్మనుగా
దిద్ది చూపిరి
తవమణి దేవి
ధగద్ధగిత
నగ్న చిందుల
"వాల్మీకి" యందున
వహ్వారే వహ్వారే!

బొందితో స్వర్గము
బొందెడి మార్గము
పుడమి జనులకు
పొలుపుగ జూపే
పూవుల వల్లీ!
ఇందు బాలకా
నందము గూర్పగ
బొంద బాలుని
డెందము గుందగ
అందము దక్కి
చిందులు వేయుచు
అరవ పటంబుల
నాడు చుంటివా?
ఆంధ్రమె మరచీ

ధనమాసించి
తమిళము నేర్చి
చచ్చుపటంబుల
జొచ్చి నటించుట
తెలుగు తారలకు
తెగులీ నాటను
అభిమానంబిది
అగ్గిని గలియ
నున్నానొక్కటె
యూడిన నొకటే

తెలుగు తారలను
తీరని వంతల
గురిగా వించి
కులికే తమిళుల
కొలువాసించి
తల్లి రొమ్మునే
తన్నే నటకులు
ఆంధ్రావనిలో
నసంఖ్యాకులు

ఆంధ్రమాతనే
యాదరించిన
నమరత్వంబది
యబ్బుట నిజము

No comments:

Post a Comment