Monday, October 29, 2007

ఇంగ్లీషు ముష్టి బాగా కిడుతుంది అని కావును...

మా నాన్నగారి వద్ద శిధిలావస్థలో ఉన్న భమిడిపాటి కామేశ్వర రావుగారి "మన తెలుగు" పుస్తకం చదువుతూ ఉంటే ఒక అద్బుతమయిన ప్రసంగం కనపడింది. అనుమతి లేకుండా ఆయన రాసిన దానిని ఇక్కడ ఉపయోగించుకుంటున్నందుకు క్షమించమని విన్నపము.

ఆయన అంటారు... తెలుగు వాళ్ళల్లో విద్యాధికులయిన గొప్పవాళ్ళతొ ప్రసంగిస్తే ఈ కింద ఇచ్చిన నమూనా సమాధానలు వినపడతాయి అని

ఇంగ్లీషు ముష్టి బాగా కిడుతుంది అని కావును కొందరు ఈ మధ్య ఇంగ్లీషులో ఎత్తుతున్నారు. అక్కణ్ణించీ, తెలుగులో క్రియ లేకపోబట్టి, క్రియలన్నీ , ఇంగ్లీషులోనే జరిపె తెలుగు వాళ్ళు లేస్తోన్నారు. మాట్లాడ్డం, నడవడం, కోప్పడ్డం, తినడం, ఏడవడం వగైరా అన్నీ.

సరే ఇక ప్రశ్న, జవాబుల్లోకి వస్తే
ప్రశ్న - పెళ్ళానికి ఇంగ్లీషు రాదు
సమాధానం - వదిలెయ్

ప్రశ్న - తలిదండ్రులకి ఇంగ్లీషు రాదు
సమాధానం - పాతెయ్

ప్రశ్న - బంట్రోతులకి ఇంగ్లీషు రాదు
సమాధానం - తీసెయ్

ప్రశ్న - సంస్కృతం మాట ఏమిటి ?
సమాధానం - బతికున్న వాళ్ళకెందుకు! ఒక వేళ చచ్చి స్వర్గానికెడితె దేవుడితో సంభాషించవచ్చు

ప్రశ్న - ఇంగ్లీషు ?
సమాధానం - అల్లా అన్నారు - ఆల్రైటు! బానిసలమయిన మనమే కాదు, కొమ్ములు తిరిగిన వాళ్ళు కూడ ఇది నేర్చుకుంటున్నారు. ఇంగ్లీషుని ప్రపంచ భాష చెయ్యడానికి ఇంగ్లాండు వాళ్ళు వీరకంకణం కట్టి బోలెడన్నిపదాలు ఇంగ్లీషుని జల్లించి తీసి, వాట్లతోనే వెనకటి ఇంగ్లీషు గ్రంథాలన్నీ పిరాయించి రాస్తున్నారు. ఎంత నయం!

ప్రశ్న - హిందీ?
సమాధానం - అచ్చా! అందులో హుషా, మజా ఉన్నాయి. అయితేనేం? లిపి నాకు రాదు

ప్రశ్న - పోనీ తెలుగు ?
సమాధానం - చీ! తెలుగేమిటీ చప్పగా! నా బోటిగాడి కేమిటుంటుంది అందులో! స్టేల్!

ప్రశ్న - తెలుగు పుస్తకాలు?
సమాధానం - తర్జుమా, తత్సంబంధం, తస్కరణం. నా మనస్సుకి విందుగా గానీ, ఆహారంగా గానీ,పథ్యంగా గానీ, ఆఖరికి చిరుతిండిగా గానీ ఉండేదేనా ? లేదు

ప్రశ్న - తెలుగులో పాతరచన?
సమాధానం - మురుగు! విజ్ఞాన శూన్యం. పైగా అదంతా అదివరకే సంస్కృతంలో అంతకంటే రమ్యంగా ఉండేసిన బాపతుట

ప్రశ్న - తెలుగులో కొత్త రచన ?
సమాధానం - అగమ్యం, సంకరం, అసభ్యం, నీరసం

ప్రశ్న - చదివి చూశావా?
సమాధానం - కిట్టదు. అందుకనే చదవను. చదవకుండా చెప్పడం మాత్రం కళ కాదా?

ప్రశ్న - తెలుగులో పాత చిత్రకళ?
సమాధానం - అంతా ఇంగ్లీషు. అందులో పురాణ స్త్రీలు కూడా దొరసానుల్లానే ఉంటారు.

ప్రశ్న - మరి కొత్త చిత్ర కళ?
సమాధానం - బాబూ ఇది బెంగాలీ ఫక్కీ - అన్నీ భావ బొమ్మలు

ప్రశ్న - తెలుగులో క్పాత పాటలు?
సమాధానం - ఇప్పటి మూర్ఖులు, వెనకటి స్త్రీలు వినడానికోసం

ప్రశ్న - కొత్త పాటలు?
సమాధానం - గంధర్వ, వ్యాస్ - ఇమిటాషన్, ఒక్క త్యాగయ్య వీనా - అతడేనా అరవ దేశంలో ఉన్నాడు కనక. అతడికేనా తెలుగు బాగా రాదు.

ప్రశ్న - తెలుగు ఫిల్ములు?
సమాధానం - మంచిది ఒక్కటీ లేదు. నిశ్శబ్దంగా ఉండే సినీమాలోకి వెళ్ళిన తెలుగు నటుడు లేడు. ఇప్పుడు సశబ్దంగా ఉండే టాకీలో ముందు బుక్కై తరువాత తుక్కుగాని తెలుగు జనుడు లెడు.

ప్రశ్న - తెలుగు పత్రికలు?
సమాధానం - కొన్ని ఇంగ్లీషు వాటికి పుత్రికలు. కొన్ని అమ్రేడితాలు. కొన్ని ప్రచారమాత్రాలు

ప్రశ్న - తెలుగు యంత్ర పరిశ్రమలు?
సమాధానం - పేపరు మిల్లు, బట్టల మిల్లు వగైరా కొన్నింటిలో తెలుగే లేదు, తక్కిన వాటిలో పరిశ్రమే లేదు

ప్రశ్న - తెలుగు వాళ్ళ విదేశ వర్తకం?
సమాధానం - అది సాగుతుండేది అన్యభాషా పరిచయం వల్లే. తెలుగు వల్ల కాదు.

ప్రశ్న - తెలుగు పరపతి సంఘాలు?
సమాధానం - కొన్ని నరపతి సంఘాలు, కొన్ని తిరపతి సంఘాలు

ప్రశ్న - తెలుగు ప్రజల ధనాలయాలు?
సమాధానం - కొన్ని సుప్రజాలయాలు, కొన్ని స్వప్రజాలయాలు, కొన్ని లయాలు

ప్రస్ణ - తెలుగులో భీమాలు?
సమాధానం - కొన్ని హేమాలు, కొన్ని కామాలు

ప్రశ్న - తెలుగు నాయకులు?
సమాధానం - కొందరే, చాలా మంది వినాయకులు

ప్రశ్న - తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం?
సమాధానం - అదంతా తెలుగుది కాదు

ప్రశ్న - అయితే?
సమాధానం - అప్పుడూ మజా! అదీ మెడ్రాస్ ఇమిటేషన్! పరీక్షల కార్ఖానా!

ప్రశ్న - కొత్త శాఖలున్నాయే!
సమాధానం - ఇంకా ఉండాలి - తెలుగవాలి

ప్రశ్న - డబ్బుండాలి కదా. అంతా తెలుగయితే అన్య దేశాల్లో మన పట్టాలు సాగవేమో?
సమాధానం - అన్య దేశాలు వెళ్ళనేవద్దు

ప్రశ్న - పోనీ తెలుగు రాష్ట్రం?
సమాధానం - అట్టెట్టె! ఆగాలి! సౌరాష్ట్రం


ఏతావాతా , తెలుగులో విద్య నేర్చినవాడికి తక్కిన తెలుగువాడికి మానసికంగా చాలా దూరం అయిపోయింది. కేవలం తెలుగువాడికి ఉండే భావాలు, అభిప్రాయాలు అసలయిన భావాలు, అభిప్రాయాలు కావని విద్యాధికుడయిన తెలుగు వాడు అనుకునే కర్మం తెలుగుదేశానికి పట్టింది అని భమిడిపాటి వారి విశ్లేషణ. 1948 లో వ్రాసిన ఈ పుస్తకం ప్రతి ఎక్కడయినా పూర్తిగా దొరికితే బాగుండు.

2 comments:

 1. నిజమే అయినా... పరిస్థితిలో మార్పు వస్తోందనిపిస్తోంది.

  ReplyDelete
 2. భమిడిపాటివారెప్పుడో అన్నది మొన్నకిమొన్న వేటూరివారుకూడా వొకపాటలో యిలా అనేశారు --

  "జారిపోయెనా? నీ చేయి జారెనా?
  తెలుగురాని కొత్తతరంలా!
  నీరు లేని తెలుగుజనంలా!
  యువతిలేని యువకునిలాగా!
  దయమరచిన దైవంలాగా!"

  ReplyDelete