Monday, May 5, 2008

నాగీ నాగీ నల్లేరు

అనంతపురం జిల్లాలోని ఒక గేలిపాట

నాగీ నాగీ నల్లేరు
నాగిని పట్టుకు తన్నేరు
ఈదులు ఈదులు తిప్పేరు
ఈత గందం పూసేరు
గాది కింద ఏసేరు
గంజి మెతుకులు బెట్టేరు
మూల ఇంట్లో మూసేరు
ముంత పొగలు ఏసేరు
పరమటింట్లో ఏసేరు
పక్కలిరుగ తొన్నేరు
గూబలు పట్టుక ఎత్తేరు
గుత్తికొండ చూపేరు

No comments:

Post a Comment