Thursday, September 17, 2020

సోషల్ డైలెమ్మ అనబడు షో అమ్మను చూస్తిని

 #SocialDilemma

సోషల్ డైలెమ్మ అనబడు షో అమ్మను చూస్తిని

ఆ షోవాడు ఆ షోలోని వాండ్ల చేత ఏమి సెప్పించి పూడ్సినాడంటే - నీకు సోషలు మీడియా అకవుంటు ఉంటే గనక పీకి నూకుమని

పోనీలే ఎందుకు సెప్పినారో ఏమో వాండ్లు సెప్పిన పెకారం పీకి నూకుదామని అనుకొంటిని

ఇంతల ఐడియ వచ్చిండె

ఏందది?

ఈ షోలోని వాండ్లల్లో, మన అక్కవుంట్లు పీకి నూకుమని చెప్పినవాండ్లల్లో ఎవుడైనా తమ సొంత అకవుంటు పీకి నూకినాడా సూసి సచ్చుమని

ముందుగాల ట్రిస్టన్ హారిస్ అనువాడిని చూసినాను

వానికి సుబ్బరంగా ఒక 10 వేలమంది ఫాలోవర్లు ఉన్న పేజీ ఉండె

ఆ తరువాత జస్టిన్ రోసెన్స్టైన్ అనువానిని ఎతికినాను

వానికి కూడా సుబ్బరంగ 3 వేల మంది ఫాలోవర్లు ఉన్న ఫేసుబుకు పేజి ఉన్నది

ఇట్లా ఇంకొంతమందిని ఎతికినాను

అందరికీ యూట్యూబు ఛానళ్ళో, ట్విట్టరు అకవుంట్లో, ఫేసుబుకు పేజిలో ఉండి నూకినాయ్

పోనీ ఈళ్ళు అందుల యాక్టర్లె అనుకుందం, అందుకని వాండ్ల అకవుంట్లు డిలిట్ సెయ్యనైతిరి గావొచ్చు అనుకుందం

మరి యాక్టర్లు సెప్పెటిదానికి, ఆ ఎంటర్టైనుమెంటు గాండ్ల సోదికి మనం మన అకవుంటు ఎందుకు డిలీట్ సెయ్యాల?

అది మొదటి పాయింటు

ఇంగ రెండవ పాయింటు ఏందంటె

అందరు కలిసి మూడు పాయింట్ల మీద నిలబడ్డరు

ఒకటి - ఇది, ఈ సోషలు మీడియ ఒక బూతం. దాన్ని పట్టి బందించెటోడు ఎవుడు లేడు. నువ్వు తప్ప. అందుకని నువ్వు ఆ బూతం కాడినుంచి ఉర్కిపో అని. లేకుంటె సివిల్ వార్లు ఒస్తయ్ అని బయపెట్టుడు కొసమెరుపు

రెండు - ఆర్టిఫిసియల్ ఇంటలిజెన్సు ఎందుకు పన్కొస్తదంటె, నిన్ను మానిప్యులేట్ సేసెటందుకు. అందుకని దాని కాడి నుంచి కూడ ఉర్కిపో అని

ఇంగ మూడవది ఏందంటె - ఇయ్యన్ని మేమే కనిపెట్టినం, మేం కనిపెట్టినం గన్క మాకు బాగ తెల్సు, నువ్వు ఇనకుంటె సస్తవ్ అని

ఇదంత సూసినంక ఏమనిపించిందంటె - అదేదో సినిమాల సూరేకాంతం అత్త పండుకుని నటిస్తున్న చాయాదేవిని చూసి అంటాది - "అమ్మ నంగనాచి, చాడిలు చెప్పి ఎంత ఇదిగా గుండెల మీద చెయ్యేసుకుని నిద్రపోతోంది. దీని జిమ్మడిపోను..." అని

అది సిన్మ గాబట్టి ఆ సిన్మల సివరికి చాయదేవి మారినట్టు సూపించిండు

ఈడ ఈ లోకంల ఆ చాయదేవిల్లాటి కంపనీలకు లచ్చల్ కోట్లల బిజినెస్ గాబట్టి ఈ సిన్మల సూరేకాంతం సెప్పింది నడ్వది. నిజమని ఓ నిమిషం అన్పించిన సరె, నిజం జీవితంల చాయాదేవి మారేట్ది ఉండదు - ఎందుకంటె ఇది జీవితం అయిపాయె కాబట్టి. ఆర్టిఫిసియల్ ఇంటెలిజెన్సు ఉన్నాది ఆ బూతాన్ని కనిపెట్టిన కంపనీలకు పైసలు రాబట్టే బూతం కాబట్టి, ఆ బూతం సంగతి వాడు సూస్కుంటడు, వాని సంగతి ఆ బూతం సూస్కుంటది. నీ జోక్యం అనవసరం. వాడుకునేందుకు, నీకు టైం పాస్ అయ్యేటందుకు పక్కనున్న మనుషులని, ఇంట్లోని మనుషులని మర్సినూకిన నీకు ఆ బూతమే మంచిగనిపిస్తే మరీ మంచిది.

అందుకని ఆ రెండవ పాయింటు గూడ సంకనాకి పాయె

నా ఉద్దేసంల ఈ సినిమాల ఉన్న ఎంతో మంది చాయాదేవిలను చూస్కుంట ఈ షోను ఆ సినిమాల్లెక్క సూసి మర్సిపోవాల

పదిమందికి ఈ సిన్మ సూడుండ్రి తప్పక సూడుండ్రి అని సెప్పండి కాని ఆ సిన్మ జనాల్ల మార్పు తెస్తదని చూస్తె అనుకోమాకుండ్రి.

ఎందుకంటె జనాలు రామాయణం చదివి రాములోరి తీర్న అవ్వుండిర అని చెప్తె ఇనకుండ రాంగోపాల్వర్మ సినిమలో సూపించేటి రావణాసుర విలన్ గాడ్దెకొడుకెల్లెక్క అయితరు కాబట్టి.

ఎవని డొపమైన్ వానికి ఇష్టం

ఎవని లైకులు వానికిష్టం

ఎవని మూర్ఖత్వం వానికిష్టం

భర్తృహరి చెప్పిన తీర్న మూర్ఖులను బాగుచేసెటోడు ఎవ్వడుండడు...ఆళ్ళంతట ఆళ్ళే కుప్పకూలిపోతరు

పండితులైన మీరు చెయ్యాల్సిన పనేందంటె, చిర్నవ్వుతోన చిద్విలాసం సూడాల్సిందె

మీకేం పని లేకపోతె మట్కు, టైం పాస్ కావల్నంటె మట్కు ఈ సోషలు మీడియ మీది డైలెమ్మ సిన్మ సూడండి, సూసి అప్పటికప్పుడె మర్సిపోండి. గోడల మీన కోతి రాతలు రాస్త ఉండుండ్రి

ఓం తత్ సత్!

Tagging Anil Atluri anna since he asked earlier

Tuesday, September 15, 2020

మానిశి సంతతిలోని వాళ్ళని మనుషులు అని పిలవటం మొదలుపెట్టారు!

 #అనగనగా


అనగనగా

అనగనగా ఒక ఊరు

ఆ ఊళ్లో అందరూ గంధర్వులే

ఆ ఊరి పక్కనే అడవి

ఆ అడవిలో ఎన్నో జంతువులు

అన్ని జంతువులుంటే మరి రాజు గారు ఉండాలిగా?

ఉన్నాడు

అన్నిటికీ రాజుగారు ఉన్నాడు

ఎవరా రాజుగారు?

ఇంకెవరూ?

ఎలుగుబంటిగారు

ఆయన పేరు జాంబుడు

మహా తెలివి కలవాడు

మహా బలవంతుడు

మహా శాంతం కలవాడు

ఏదైనా ఇట్టే పట్టేసేవాడు

ఆయన పాలనలో అంతా సరిగా జరిగిపోతోంది

అడవికి సంబంధించినంతమటుకు సరిగా జరిగిపోతోంది

అంతా మంచి మర్యాదగా సాగిపోతోంది

అయితే మంచివాళ్ళు ఉన్న అన్ని చోట్లా మూర్ఖులూ ఉంటారు

అలాటి మూర్ఖుడు ఆ అడవికి ఒక కోతి రూపంలో దొరికాడు

వాడి పేరు మానిశి

ఏదైనా బావున్నదంటే కడుపు ఉబ్బరించిపోయేది

బావున్నదేదీ బావుండకుండా చెయ్యడమే వాడి పని

చిందులు, గంతులు, వికారాలు ఒకటేమిటి అంతా నాశనమే

వాడి చేతిలో పడ్డదేదైనా నాశనమే

ఒకరోజు ఆ కోతి బాధలు పడలేక జంతువులన్నీ రాజుగారి దగ్గరకు వెళ్ళినాయ్

ఆయనతో మొరపెట్టుకున్నాయ్

"అయ్యా ఆ కోతితో వచ్చే బాధలు పడలేకపోతున్నాం, ఏదైనా చెయ్యాలి మీరు" అని మొరపెట్టుకున్నాయ్

ఆయనేం మాట్లాడకుండా ఒక చిరునవ్వు నవ్వి ఊరుకున్నాడు

మిగిలిన వారికి ఏం అర్థం కాలా

"ఏమిట్రా, మనం ఇంత బాధ చెపుతూ ఉంటే ఆయనకు నవ్వులాటగా ఉందే!" అని గుసగుసలాడుకున్నారు

ఆ గుసగుసలు విన్నాడాయన

విని, "సరే నాతో రండి, మీకు కొన్ని చూపించాలి" అని అన్నాడు

"ఏమిటి చూపిస్తానంటున్నాడు?" అని ఆశ్చర్యపోతూ అన్నీ ఆయన వెంబడి పడి పోయినాయి

ముందుగా అగ్గికుంపటి దగ్గరకు తీసుకుపోయాడు

అక్కడ వాళ్ళందరినీ ఆపి - "ఈ అగ్గికి విరుగుడు ఏమిటి?" అన్నాడు

"నీళ్ళు" అని జంతువులు సమాధానం చెప్పినాయ్

"ఊ! బావుంది, పదండి" అంటూ ఆ తర్వాత అడవిలో చెట్లు లేని ప్రదేశానికి తీసుకెళ్ళాడు

అక్కడ చెట్ల నీడ లేదేమో, ఎండ భగ భగ మండిపోతోంది

అంతా ఉస్సురస్సురంటు ఉంటే - "దీనికి విరుగుడు ఏమిటి?" అన్నాడు రాజుగారు

"గొడుగో, నీడో" అన్నాయ్ జంతువులన్నీ

"ఊ! ఇదీ బావుంది, పదండి" అంటూ ఆ తర్వాత అడవిదున్న, గాడిదలు గుంపులుగా తిరిగే ప్రదేశానికి తీసుకెళ్ళాడు

అక్కడ అంతా కంగాళీగా ఉంది

గాడిదలు, దున్నలు అంతా ఒక దిశ, నిర్దేశం లేకుండా అటు ఇటు కాళ్ళు బోర్లాచాచుకొని కొన్ని, వెనక కాళ్ళెత్తి తన్నుతూ కొన్ని, కొమ్ములతో దుమ్ము రేపుతూ కొన్ని, ఓండ్ర పెడుతూ కొన్ని అంతా గందరగోళంగా ఉన్నది

"దీనికి విరుగుడు ఏమిటి?" అన్నాడు రాజుగారు

సమాధానం రాలా ఎవరిదగ్గరినుంచి

అప్పుడు రాజుగారు ఒక పెద్ద ముళ్ళకర్ర పుచ్చుకొచ్చాడు

అంతే, కర్ర చూడగానే అన్ని దున్నలు, అన్ని గాడిదలు చుప్ చాప్ అయిపోయినాయ్

ఒక వరసలోకొచ్చేసినాయ్

అది చూసి "ఓహో! కర్రలు చేతిలో పట్టుకోవటమేనన్నమాట" అన్నాయి జంతువులన్నీ

"ఊ! ఇదీ బావుంది, పదండి" అంటూ ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా దారిలో నడుస్తూ ఉండగా ఒక మత్తగజం ఎదురయ్యింది

మదంలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని పట్టటం ఎవరి తరం?

మదపు స్రావాలు కణుపుల నుంచి, కుంభస్థలం మీద నుంచి కారిపోతూ ఉంటే రచ్చ రచ్చ చేసిపారేస్తోంది

"దీనికి విరుగుడు ఏమిటి?" అన్నాడు రాజుగారు

"సింహం కానీ, అంకుశం కానీ" అన్నాయ్ జంతువులన్నీ

"ఊ! ఇదీ బావుంది, పదండి" అని ఆ తర్వాత పాములు ఉన్నచోటికి తీసుకెళ్ళాడు

ఆ పాములున్న చోట అప్పుడే ఒక పాము ఒక చిన్న బుజ్జి కుందేటి పిల్లను కాటేసింది

అది చూసి "అయ్యో, అయ్యో, ఆ పసరు ఇట్లా తీసుకురండి" అని అక్కడున్న కంతువులన్నీ ఆ బుజ్జి కుందేలుకు పసరు పట్టించి, మర్దించి దాన్ని కాపాడినాయ్

రాజుగారన్నాడు అప్పుడు "ఓ దీనికి విరుగుడు మీకు నేను చెప్పనక్కరలేదన్నమాట" అని ఆ పళాన అందరినీ తీసుకుని కోతి ఉన్న చోటికి వచ్చాడు

అక్కడ మానిశి చేసే పనులు, అల్లరి పట్టలేకుండా ఉంది

వాణ్ణి చూసి జంతువులన్నీ అన్నాయ్ - "చూసారా, చూసారా ఇదీ వీడి తతంగం. ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి మీరు" అని

రాజుగారు అన్నాడు - "ఈ ప్రపంచంలో దేన్నైన బాగుచెయ్యవచ్చు కానీ మూర్ఖుణ్ణి బాగుచెయ్యటం, ఒకరు వీడిని దారిలోకి తేవటం , ఒకరు ఈ మూర్ఖత్వానికి విరుగుడు కనిపెట్టటం ఉండదు. వీడు పరమ మూర్ఖుడు. వీణ్ణి బాగుచెయ్యటం ఎవరి వల్లా కాదు. అందుకే మీరు ఇందాక వాణ్ణి బాగుచెయ్యమని అడిగినప్పుడు నవ్వాను" అని

అది విని జంతువులన్నాయీ - "అయ్యా! మరి ఎలా ఇది భరించటం?" అని

రాజుగారన్నాడప్పుడు - "ఉంది, విరుగు ఉన్నది. నేను ఒకరు కనిపెట్టలేరని అన్నాను కాని, అసలు విరుగుడే లేదని అనలేదుగా" అని

జంతువులన్నీ ఆశ్చర్యపోయినాయ్

"ఎలా ఎలా త్వరగా చెప్పండి" అన్నాయి

"ఇంకో రెండు నిమిషాలు ఆ కోతి వైపే చూస్తూ ఉండండి" అంటూ ఆయన కూడా మానిశి వైపు చూట్టం మొదలుపెట్టాడు

ఇన్ని జంతువులు తననే చూస్తూ ఉండేప్పటికి మానిశికి పైత్యం ఇంకా ఎక్కువైపోయింది

అప్పటిదాకా నెమ్మదిగా, చిన్నగా ఓ కొమ్మ మీద నుంచి ఇంకో కొమ్మకు ఊగుతున్నవాడు కాస్తా పెద్ద పెద్ద ఊగులాటలు చెయ్యటం మొదలుపెట్టి, ఇంకా రెచ్చిపోయి పై పైకి వెళ్ళిపోయి అక్కడినుంచి గభాల్న ఒక అరమైలు దూరన ఉన్న చెట్టు వైపు దూకటంతో , అక్కడి కొమ్మలందక అంత ఎత్తు నుంచి కింద పడి నడుం విరిగి ముక్కలు చెక్కలై ఊరుకుంది

అది చూసి జంతువుల్లన్నీ అన్నాయ్ "ఓ! మూర్ఖుడికి వాడి మూర్ఖత్వమే విరుగుడన్నమాట" అని రాజుగారికి దణ్ణం పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయినాయ్

అలా ఆ అడవిలో మళ్ళీ ప్రశాంతత లభించింది

అవమానం పాలైపోయిన ఆ మానిశి గాడు ఇక అడవిలో ఉండలేక కొద్దిసేపటి తర్వాత విరిగిన నడుముతో నెమ్మది నెమ్మదిగా దేక్కుంటూ పక్కనే ఉన్న ఊర్లోకి వెళ్ళిపోయాడు

అక్కడ ఆ ఊళ్ళో నివసించే గంధర్వుల, జాలి, దయ వల్ల, సేవల వల్ల మళ్ళీ మామూలు కోతి అయ్యి అక్కడే ఎన్నో సంవత్సరాలు నివసించాడు

నెమ్మదిగా వాడి సంతతి అభివృద్ధి చెంది తర్వాత తర్వాత కోతి నుంచి మారి ఒక రూపం సంతరించుకొన్నది

ఆ మానిశి సంతతిలోని వాళ్ళని మనుషులు అని పిలవటం మొదలుపెట్టారు

వాళ్ళకు వాళ్ల తాత జన్యువులు మిగిలిపోవటం వల్ల ఆ మూర్ఖపు కోతి బుద్ధులు పోక ఇంకా మూర్ఖపు పనులు చేస్తూ సమాజానికి, ఈ భూమికి తలవంపులు తెస్తూనే ఉన్నారు

(కథ రాసుకొన్న తేదీ: 26 డిసెంబరు 2017)

****

దీనికి ప్రేరకం: భర్తృహరి శతకంలోని ఒక పద్యం/శ్లోకం.

ఈ క్రిందిదే అది


జలముల నగ్ని ఛత్రమున
జండమయూఖుని దండతాడనం
బుల వృషగార్దభంబులును
బొల్పగు మత్తకరీంద్రమున్ సృణిన్
జెలగెడు రోగమౌషధము
చే విషమున్ దగు మంత్ర యుక్తిని
మ్ముల దగ జక్క జేయ నగు
మూర్ఖుని మూర్ఖత మాన్పవచ్చునే!

ఇలా దీనికే కాక ఇంకో నలభైనాలుగు కథలకు కూడా ఆ భర్తృహరి శతకం కారణం....

ఆ నలభైనాలుగు కథలు 2018 ఆగష్టు వరకు రాసినాను భర్తృహరి గారి శతకభిక్ష మూలాన - సరిగ్గా - అన్నీ కలిపి ఒకటో రెండో పుస్తకాలుగా అచ్చు వేద్దామని అనుకున్న సమయానికి (డిసెంబరు 2018) ఈ గుండు బెజోస్ , వాడి అమెజానులో ప్రపంచంలోని చాలా భాషల పుస్తకాలను బాన్ చేస్తున్నాను అంటూ అందిట్లో తెలుగును కూడా కలిపి తెలుగు పుస్తకాలు తీసుకోవటం మానేసాడు. దాంతో హరి హర నారాయణ అయ్యింది. ఒక మంచి విషయమేమంటే గుండు బేజోసుడు ఆల్రెడి అమెజానులో ఉన్న తెలుగు పుస్తకాలు ఉంచుకోవచ్చు కానీ కొత్తవి మటుకు తీసుకునేది లేదన్నాడు...అలా అప్పటికే ఉన్న తెలుగు పుస్తకాలు ఇంకా జీవిస్తున్నాయ్... కొసప్రాణంతో!...

Prasuna Balantrapu, Vasantha Lakshmi Ayyagari - :)


అమ్మా అశరీరవాణి - ఏమిటా తిట్లు?

 నో భుజాల్ తడుముకొనింగ్సు... 

తడుంకొంటె మట్క్ చెయ్యాల్సిన్ పని చూడండ్


************

1950లో ఒక బాబాయ్, ఒక అమ్మాయ్, ఒక అబ్బాయ్

బాబాయ్: ఏమ్మా, ఏరా ఇదిగో మీకు పుస్తకాలంటే ఇష్టమని ఈ పుస్తకం ఇస్తున్నాను

అమ్మాయ్/అబ్బాయ్: మా బాబాయ్ పుస్తకాలిచ్చాడోచ్


1970

అమ్మాయ్/అబ్బాయ్: మా బాబాయ్ ఈ పుస్తకాలిచ్చాడోచ్. ఈ పుస్తకంలోని కథలు ఎంత బావుంటాయో తెలుసా మీకు?

1990

అమ్మాయ్/అబ్బాయ్: మా బాబాయ్ ఈ పుస్తకాలిచ్చాడోచ్. ఒరే నాన్నా, ఇలా రా, ఈ పుస్తకంలోని కథలు ఎంత బావుంటాయో తెలుసా నీకు? రోజూ నువ్వు పడుకునేప్పుడు ఇందులోంచి ఓ కథ చెప్తానేం?

2010

అమ్మాయ్/అబ్బాయ్: మా బాబాయ్ ఈ పుస్తకాలిచ్చాడోచ్. ఇప్పుడు పుస్తకాలు ఎవరూ చదివేలా లేదు. పని అంతా అయిపోయిందిగా మా బాబాయ్ ఇచ్చిన పుస్తకాలు చదువుకుంటా.

(అశరీరవాణి: అలా ఒక సుకృతజ్ఞతా భావం. బాబాయ్ పంచిన ప్రేమకు ఒక ఇది. ఒక అది. ఇదే విజ్ఞానదానానికి తార్కాణం)

(బాబాయ్ ఆత్మ: అమ్మా అశరీరవాణి - వారి సంతోషం కోసం ఇచ్చిన దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని ఎన్నో కాలాలకు సరిపడా ఆ పుస్తకాన్ని పంచారు. అది వారి గొప్పతనం.)

(పుస్తక రచయిత ఆత్మ: బాబాయ్, నువ్వు చేసిన పనికి, వారి కృతజ్ఞతా భావానికి నా పుస్తకం ఇంకొంతమంది కొని, కొద్దో గొప్పో సాయం చేసారు, నా పేరు నా పుస్తకం పేరు నిలబెట్టారు. అమ్మా అశరీరవాణీ - ఈ దానాన్ని అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆ సమాచారాన్ని పంచే బాధ్యత నీదే!)

*******************

2020లో ఒక అబ్బాయ్ - ఒక జమ్మాయ్, ఒక జబ్బాయ్

అబ్బాయ్: సోదరీ/గురువుగారు/మిత్రమా ఇదిగో మీకు పుస్తకాలంటే ఇష్టమని ఈ పుస్తకం ఇస్తున్నాను

జమ్మాయ్/జబ్బాయ్: వీడి తస్సాదియ్యా! డబ్బులో, పొగడ్తలో, ఫేసుబుక్ లవ్వులైకులో ఇవ్వకుండా ఈ తొక్కలో పుస్తకాలిచ్చాడు. ఏం చేసుకోను? పుస్తకం బాగా బరువుంది. చెత్తకాగితాలోడికి ఇచ్చేద్దాం. రూపాయొచ్చినా వచ్చినట్టే! ఈ పుస్తకం గురించి ఇంకోడికి చెప్పటం కూడాను. దండగ మారి పని.

(అశరీరవాణి: అలా ఒక అకృతజ్ఞతా భావం. అబ్బాయ్ పంచిన ప్రేమకు ఒక ఇది. ఒక అది. ఇదే అపాత్రదానానికి తార్కాణం)

(అబ్బాయ్ ఆత్మ: అమ్మా అశరీరవాణి. వారి సంతోషం కోసం ఇచ్చిన దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోకుండా ఒక్క క్షణానికే విసిగి, మరచి ఆ పుస్తకాన్ని పంచటమంటే చించటమే అనుకొని చించారు. అది వారి గొప్పతనం.)

(పుస్తక రచయిత ఆత్మ: అబ్బాయ్, నువ్వేం ఇదవమాకు. ఈ కాలంలో అంతే! నా పుస్తకాన్ని నువ్వు గుర్తుపెట్టుకుని దాన్ని పంచాలనుకున్నావ్ చూడు, ఆ ఇది చాలు. నువు నా పుస్తకాన్ని కొని పంచిన దాని మూలాన మిగిలిన పైస ఏదైనా సరే ఒక దానపు డిబ్బీలోకి జమ చేసి, ఆ డబ్బులు పేదవారికి అందచేసి నీ ఋణం తీర్చుకుంటా! అమ్మా అశరీరవాణి - ఈ అబ్బాయ్ దానాన్ని అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆ సమాచారాన్ని పంచే బాధ్యత నీదే!)

******************

2030లో ఒక అబ్బాయ్ - ఒక దిబ్బాయ్, ఒక దిమ్మాయ్

అబ్బాయ్ - ఇదిగో పుస్తకం .....

దిబ్బాయ్/దిమ్మాయ్: ??? ??? %*(₹#@#!*))

(అశరీరవాణి: ....%$#@ ఈ దిబ్బాయ్, దిమ్మాయ్ దెవసం చెయ్య)

(అబ్బాయ్ ఆత్మ: అమ్మా అశరీరవాణి - ఏమిటా తిట్లు? పోనీలే వదిలెయ్యమ్మా )

(పుస్తక రచయిత ఆత్మ: అమ్మా అశరీరవాణీ కానియ్యమ్మా - ఈ తిట్లని అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆ సమాచారాన్ని పంచే బాధ్యత నీదే!)

Sunday, September 13, 2020

ఈవేళ డిజిటించిన రెండు అక్షరాల్లో ఒకటి


ఈవేళ డిజిటించిన రెండు అక్షరాల్లో ఒకటి

" ఒ "

Date of drawing: 5/8/18సాన మెరుపులతో " ఌ "

 సాన మెరుపులతో " ఌ " 


ఇంతకీ ప్రముఖ శబ్దానికి అర్థం తెలుసా నీకు?

 ఏమండి ఒక ప్రశ్న

ప్రముఖులం, విశిష్టులం, శిష్టులం, బుధానులం అవటం ఎలా అన్నది మీకేమన్నా తెలుసా?

ప్రస్తుత కాలంలో మూడు రకాలుగా ప్రముఖులం అవ్వొచ్చు

ఎలాగో కాస్త వివరించండి

1. సోపెయ్యటం ద్వారా శిష్టులవ్వొచ్చు
2. పైసలు వెదచల్లటం ద్వారా ప్రముఖులం అవ్వొచ్చు
3. భజన బృందం ఏర్పరుచుకోవటం విశిష్టులవ్వొచ్చు, ఆ పైన బుధానులవ్వొచ్చు

ఓ! ఇంతేనా?

అంతే! ఇంతకీ ప్రముఖ శబ్దానికి అర్థం తెలుసా నీకు?

లేదండి

ప్రముఖ అంటే ఎక్కడా ఉపయోగం లేని etcetera గాళ్ళని అర్థం

ఏమిటేమిటీ? అలా అని ఎక్కడ ఉన్నది?

శంకరనారాయణుల వారి నిఘంటువులో ఉంటుంది. ప్రముఖమైన etcetera తత్వం నిండా ఒంటపట్టించుకున్న వారు కనక వారిని ప్రముఖులని పిలవటం జరుగుతున్నది

మరి ఇతర నిఘంటువుల్లో అలా లేదు కదండీ?

ఆ నిఘంటువులు రాసినవాళ్ళంతా ప్రముఖులు కనక అలానే ఉంటుంది. శంకరనారాయణ గారు నిక్కమైన మనిషి అందుకని నిఘంటువులో కూడా నిజమే పలికారు

అవును మరీ మీరు చెప్పిన మూడు దారుల్లో మనవద్ద ఏదీ లేకపోతే?

అప్పుడు నువ్వు నిజమైన ప్రముఖుడివి. మీకు ప్రముఖత్వం ఇవ్వటం అనవసరం

అలాగంటే ఎలాగండి? బాబ్బాబు ఏదో ఒక దారి చూపించండి

మూడు దారులకు చేరే దారి ఒకటి ఉన్నది

ఆహా! శలవియ్యండి

ముందు ఫేసుబుకులో చేరటం, అందరినీ ఊరకే పొగట్టం, వాళ్ళు పోష్టు వేయ్యకముందే లైకటం, వేసాక వాళ్ళు పులకించే పాయింట్లలో పట్టుకుని పిసకటం అలా ఎట్సెటెరా పనులు చేస్తూ ఉండటమే! అలా చేస్తూ ఉంటే కొద్ది రోజులకే మీకు మెళకువలు అంది మిమ్మల్ని వాళ్ళే ప్రముఖులని చేస్తారు. ఈ పని ఫేసుబుకు ఇంకా బుడిబుడి నడకలు నడుస్తున్నరోజుల్లో ఇంతకుముందు బ్లాగుల్లో చేరి నెరవేరుస్తూ ఉండేవారు తెలివైన వారు. అలా ఎంతో ప్రముఖులైన వారు ఫేసుబుకులో చాలా మంది ఉన్నారు. అందుకని ఇప్పటికైనా ఆలస్యం చేయకుండా రంగంలోకి దూకండి. అది మొదటి మెట్టు. ఆ తర్వాత ముందు మూడోదారిలోకి పరుగులు పెట్టండి. అటుతర్వాత కాస్త పైసలు జమ చేసుకుని రెండవదారిలోకి పరుగులు పెట్టండి. అంతే!

ఆహా! ఇక విజృంభణే.. చూసుకోండి

విజయోస్తు ప్రముఖా నీకు అస్తు

లేచి ఏం చెయ్యాలి బాబూ?

" లే " ట ...


లేచి ఏం చెయ్యాలి బాబూ?

Date of drawing: 7/7/18
Date digitized: 9/13/20
Thursday, September 10, 2020

1900వ సంవత్సరపు కోమటి, కాపు, పంటకాపు, దేవాంగ, యెరుకల, కురవ సోదెమ్మ

 1900వ సంవత్సరపు ప్రాంతాల్లోని  కోమటి, కాపు, పంటకాపు, దేవాంగ, యెరుకల, కురవ, కురవ సోదెమ్మ మొదలైన వారి ఫోటో చిత్రాలు, మకిలి పట్టి పోయి ఉన్నవి రిస్టోర్ చేసి ఎక్కించినాను 

ఎక్కడ?

ఇక్కడ

www.maganti.org/pressarch/kOmaTikApu1900.pdf 

ఎంజాయ్ 

Saturday, September 5, 2020

మూర్ఖులమైన మనం ఇలానే ఉందాం!

నిర్లిప్తత..
పోనీలే పాపం!
మనకెందుకు?
అసలేమీ లేని దాని కన్నా ఏదో ఒకటి ఏడ్చింది కదా!

*****

ఒక భాష

వాడుక తగ్గి అడుక్కుతినిపోతోంది

వేరే భాషా ప్రభావం వల్ల మర్చిపోతున్న నన్ను ఎవడైనా వాడుకోండిరా అని బిచ్చమెత్తుకుంటోంది

నిర్లిప్తత..

మనకెందుకు? పక్కనవాడు చూసుకుంటాడు

బిచ్చమ్మా బొచ్చా - అసలేమీ లేని దాని కన్నా ఏదో ఒకలాగ బతుకు ఏడ్చింది కదా! అలానే ఉండు

*****

ఒక దేశం

లంచాలు, రాజకీయాలు, కులాలు, మతాలు వల్ల అడుక్కుతినిపోతోంది

నిర్లిప్తత...

మన పని అయ్యిందిగా, చాల్లే

మన దాకా వస్తే అప్పుడు చూసుకుందాం

బాగు చేసే పని మనకెందుకు? పక్కనవాడు చూసుకుంటాడు

*****

ఒక పంట

రైతులకు కష్టకాలం

నిర్లిప్తత...

మనకు వంట చేసుకోవటానికి ఏదో ఒకటి దొరుకుతున్నదిగా? చాల్లే!

వాడెవడో రైతుట వాడెట్లా పోతే మనకెందుకు?

బాగు చేసే పని మనకెందుకు? పక్కనవాడు ఎవడికన్నా ఇది ఉంటే వాడు చూసుకుంటాడు

*****

ఒక ముసలి జంట

పెద్దవయసులో ఎవరూ దగ్గర లేక మాన్సిక క్షోభ

నిర్లిప్తత...

ఆ చాల్లే డబ్బులు పడేస్తున్నాం దాంతో బతకమంటున్నాంగా! ఇంకేం కావాలి?

మా కష్టాలు మాకున్నాయ్, ఇంక వాళ్ళ కష్టాలు కూడా మా నెత్తిన ఎక్కడేసుకుంటాం?

ఆ ముసలోళ్ళు, వయసైపోయిందిగా ఇంకా ఎంత కాలం బతుకుతారు? వదిలేస్తే వాళ్ళే పోతార్లే!

తొందరగా పోతే బాగుండు, వాళ్ళ పేర ఉన్న ఆస్తి మనకొస్తుంది

*****

ఒక సినిమా

అడ్డదిడ్డంగా తీసిన సినిమా

ప్రేక్షకులను ఇష్టం వచ్చినట్టు బాదేసి తలనొప్పి తెప్పించిన సినిమా

నిర్లిప్తత...

ఆ పోనీలే, ఇది కాకపోతే ఇంకొకటి

హహహ మనవాళ్ళు ఇంతే!

హిహిహి మన సినిమాలు ఇంతే!

ఏదో వాడికొచ్చింది వాడు తీసాడు, మన టైం పాసు కోసం మనం చూసాం

మంచిగ లేకపోయినా మనం సినిమా బాగుందని చెపితే పక్కనోడు చూస్తాడు, ఇప్పటిదాకా నాకొక్కడికే ఉన్న తలనొప్పి వాడికీ అంటగడితే పోయె

*****

అన్నిటికీ, పైవాటన్నిటికీ, ఇవే కాక ఎన్నిటికో

నిర్లిప్తత..

పోనీలే పాపం!

మనకెందుకు?

అసలేమీ లేని దాని కన్నా ఏదో ఒకటి ఏడ్చింది కదా!

******

పిల్లలు

వారి భవిష్యత్తు ఉజ్జ్వలంగా ఉండాలి

కిందా మీదా పడతాం

తప్పు చేస్తే దండిస్తాం

గౌరవించకపోతే శిక్షిస్తాం

ఎక్కడ తప్పటడుగు వేస్తారో అని అనుక్షణం కాపలా కాస్తాం!

*****

ఏం?

ఆ చివరి స్టార్ల చుక్కల కింద ఉన్న పిల్లలకన్నా, పైన ఉన్న స్టార్ల చుక్కల సబ్జెక్టులు ఏం పాపం చేసుకున్నాయ్?

ఎవడు కన్న బిడ్డరా ఎక్కి ఎక్కి ఏడుస్తోంది అన్న తీరుగా ఉండే మన తెలుగు జాతి నిర్లిప్తత అమోఘమయినది

ఏమో!

మనకెందుకు?

పక్కవాడు చూసుకుంటాడు!

అసలేం లేని దాని కన్నా ఏదో ఒకటి ఉందిగా. ప్రస్తుతానికి బండి నడుస్తోందిగా! నడవనీ. మూలపడ్డాక చూసుకుందాం

మూలపడ్డాక చూసేందుకు ఏం మిగిలి ఉందో, ఉంటుందో ఆ ముసలి జంట చెప్పాలె, ఆ లంచాల పుట్ట అయిపోయిన దేశం చెప్పాలె, ఆ ఏడుస్తున్న రైతు చెప్పాలె , ఆ వికటాట్టహాసం చేస్తున్న మురుక్కాలవ సినిమాలు చెప్పాలె, ఆ బిచ్చమెత్తుకుంటున్న తెలుగు భాష చెప్పాలె....

మూర్ఖులమైన మనం ఇలానే ఉందాం!

పోయేదేముంది?

ఓం తత్ సత్!

#నిర్లిప్తత
#పోనీలేపాపం!
#మనకెందుకు?
#అసలేమీలేనిదానికన్నాఏదోఒకటిఏడ్చిందికదా!
#మూర్ఖులమైనమనంఇలానేఉందాం!

అక్షరాగ్ని - "చై"

అక్షరాగ్ని - "చై"